Bidüşüntaşın Lojistik Anonim Şirketi Etik Kuralları hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Bu dökümanda açıklanan Bidüşüntaşın Etik Kuralları tüm Bidüşüntaşın çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, Hissedarlarını,  ve Tedarikçile kapsar.

Bidüşüntaşın çalışanları Bidüşüntaşın Etik Kuralları’na uymakla yükümlüdürler.

Bidüşüntaşın Etik Kuralları’nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve bu kurallara uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi Bidüşüntaşın’da görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasındadır.

Bidüşüntaşın, tüm çalışmalarında, süreçlerinde ve çalışma süresi içinde, İnsan Hakları Evrensel beyannamesinde tanımlanan ayrımcılık kurallarına uymayı taahhüt eder

Bidüşüntaşın Etik Kurallar dokümanının son versiyonunun çalışanlar tarafından okunduğunu, anlaşıldığını  ve uygulama taahhüdünü belgelendirme sorumluluğu çalışanın üst amirine aittir

BİDÜŞÜNTAŞIN ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ

 • Çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır.
 • İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını arar ve, ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlar.
 • En nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri Bidüşüntaşın’a kazandırmayı amaçlar.
 • Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamayı amaçlar.
 • Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlar.
 • Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.
 • Yükselme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmayı amaçlar.
 • Çalışma barışının sürekliliğini sağlar.
 • Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlar.
 • İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, çalışma ortamını yaratır ve kalıcı kılar.
 • İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsaade etmez.
 • Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirir, yanıtlar ve motivasyon arttırıcı tedbirler alır.
 • Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmaz.
 • İnsan haklarına, Anayasal örgütlenme ve Toplu Sözleşme haklarına saygılıdır.
 • Çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırılmasını kabul etmez.

Bidüşüntaşın’ın  ilişkilerini yönlendiren temel prensipler aşağıda sıralanmıştır:

Grup şirketler ile İletişim

 • Grup Şirketlerini toplum nezdinde olumlu şekilde temsil etmek ve itibarını arttırmak,
 • Grup Şirketler ile iletişim kanallarını açık tutarak eleştiri ve önerilerinden istifade etmek,olumlu ilişkilerin devamını sağlamak,
 • Kamuoyu ile görüş paylaşımında kişisel görüş bildiriminden kaçınmak.

 Bidüşüntaşın Hissedar İlişkileri

 • Hissedarlarının yasalarla belirlenmiş hak ve çıkarlarını korumak,
 • Hissedarlarının sağladığı kaynakların karşılığı olarak değer yaratılması için azami gayreti göstermek,
 • Hissedarlarına ve kamuya, şirketlerle ilgili olarak, açıklanması gereken hususların tam, zamanında ve doğru bir şekilde duyurulmasını sağlamak,
 • Şirketin güven ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini sağlamak, sürdürülebilir büyüme ve karlılığı hedef  alarak,  şirket  kaynaklarını,  varlıklarını  ve  çalışma  zamanını  verimlilik  bilinciyle yönetmek.

Bidüşüntaşın Yasalara Uyum ve Hukuki İşlemler

 • Faaliyet alanına giren tüm konularda yasalara, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, Bidüşüntaşın ve GRUP Şirketlerinin politikalarına ve çalışma ilkelerine uygun hareket etmek,
 • Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun birbiçimde yönetmek, kayıt altına almak ve raporlamak,
 • Diğer kişi ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin, kanunlara ve etik kurallara uygun, açık ve anlaşılır olmasını esas almak,
 • İmza Sirkülerinde veya ilgili özel yetki belgesinde belirtilen esaslara ve sınırlara uygun olarak yetkilendirilenler dışında herhangi bir çalışanın Bidüşüntaşın’ın taahhüt altına koyacak herhangi bir işlemde bulunmasını engellemek.

 Bidüşüntaşın Sosyal Sorumluluk

 • Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları desteklemek,
 • Toplumu ilgilendiren konulara duyarlılık göstermek ve toplumun olumlu yönde gelişimi için destek vermek,
 • Çalışanlarını, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda desteklemek.

Bidüşüntaşın Müşteri İlişkileri

 • Müşteriler için değer yaratmak, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak,
 • Kaliteli ürün ve hizmetler sağlamak ve istikrarlı politikalar izlemek,
 • Müşteriler ile ilişkilerde uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmak,
 • Müşterilere yanıltıcı ve eksik bilgi vermemek.

Bidüşüntaşın Tedarikçi ve Bayi İlişkileri

 •    Tedarikçiler ve bayiler ile iş ilişkilerinde karşılıklı değer yaratmak
 • Tedarikçiler ve bayiler ile iletişimi, açık, doğrudan ve doğru bir şekilde yürütmek,
 • Tedarikçi ve bayi seçiminde objektif kriterler ile karar vermek,
 • Tedarikçi ve bayi ilişkilerinde tedarikçi veya bayi tarafından talep edilen makul gizlilik ve işgüvenliği kurallarına uymak.

Rekabet

 • Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar ve uyumlu davranışları hangi şekilde olursa olsun yapmamak.
 • Belirli bir piyasada tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hakim durumda olduğu durumlarda, bu hakim durumunu kötüye kullanmamak,
 • Rakipler ile piyasa ve/veya rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşme ve bilgi alışverişi yapmamak. Şirket’i temsilen katılınan dernek, meclis, oda, meslek birlikleri v.b. toplantılar ile diğer özel veya mesleki toplantı ve görüşmelerde yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek veya bu şekilde nitelenebilecek her türlü görüşme ve işlemlerden kaçınmak.

Kurumsal Bilgilendirme

 • Yasalar uyarınca kamunun aydınlatılmasına ilişkin açıklama veya duyuruları yasal temsilciler vasıtasıyla yasa ve mevzuata uygun yapmak,
 • Haber niteliğinde veya tanıtım amaçlı açıklamaların sadece Şirket Bilgilendirme Prensiplerine uygun olarak belirlenen Bidüşüntaşın temsilcileri tarafından yapılmasını sağlamak,
 • İşin normal akışı dışında gelen her türlü bilgi talebini Şirket Bilgilendirme Prensipleri kapsamında Bidüşüntaşın temsilcileri tarafından cevaplamak.

Kalite

 • Müşteri memnuniyeti ve dünya klasında Hizmet amacıyla süreçlerinde mükemmel olmayı hedeflemek,
 • Ürünlerin ve hizmetlerin kalite seviyesini sürekli geliştirerek en rekabetçi düzeye yükseltmek,
 • Gelişen üretim teknolojisi ve müşteri beklentilerine göre kalite yönetim sistemini güncellemek ve müşteri odaklı cevaplar vermek,
 • Kalite ve maliyet hedeflerine ulaşmak amacıyla süreçlerinin sürekli etkin olmasını ve verimliliğin artmasını sağlamak.

Çevre

 • Doğal kaynak tüketiminin düşük olduğu, daha fazla geri dönüşümlü malzemenin kullanıldığı, daha az  atık  üreten,  emisyon  ve  gürültü  değerleri  düşük  olan  araçlar  Kullanmayı hedeflemek,
 • Her türlü  atık  bertaraf  işlemini  bir  doğal  kaynak  kaybı  olarak  algılayarak kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmek,
 • Süreçlerinde çevre ile bağlantılı tüm yasal şartları ve diğer çevre koruma yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Çalışanlarını ve iş ortaklarını eğiterek çevre koruma bilincini arttırmayı, doğal kaynak ihtiyacını, enerji kayıplarını ve atıkları en aza indirmeyi hedeflemek.

Küresel Sorumluluk

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile belirlenmiş ilkelere uygun olarak ülkemiz ve dünyamız yararına  hareket  etmek,  çalışanlarımız  ve  tedarikçilerimizin  bunlara  uygun  davranmasını sağlamak için çaba göstermek.

Çalışanların Gereken Etik Davranış Kuralları

Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları şanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları

Bidüşüntaşın çalışanlarından beklenenler aşağıda sıralanmıştır: Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları

 • Yasalara daima uymak,
 • Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,
 • Tüm ilişkilerinde karşılıklı   yarar   sağlamak   amacıyla   hakkaniyetli,   iyi   niyetli   ve   anlayışlı davranmak, her  ne  amaçla  olursa  olsun  kişi  ve  kuruluşlardan  hiçbir  şekilde  haksız  kazanç  sağlamamak, rüşvet   almamak ve vermemek,
 • Sürdürülen görevlerde, ilgili Etik Kurallar ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek, iş ve özel yaşantılarında Bidüşüntaşın itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak
 • Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi  taahhüt  altında  bırakacak  bir  davranışta,  beyanda  ya  da yazışmada bulunmamak,
 • Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak,
 • Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil olmak üzere, tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,
 • Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak,
 • Bidüşüntaşın Malzeme ve Ekipmanlarına sahip çıkmak ve Hizmet sonrasında müşterilerinin yanında olmak,
 • Mesleğine veya uzmanlığına giren konularda çalışanın kazanç elde ederek, Bidüşüntaşın dışında bir kurum veya kuruluşta görev alması, dışarıdaki bir işte çalışabilmesi, Şirket’in onayına bağlıdır.

Yeni geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlamak,

 • Diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarının -bilerek- yetkisiz kullanımından kaçınmak,
 • Telif hakları kapsamındaki eserleri telif hakkı sahibinin izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanmamak, bu sorumluluk doğrultusunda gerekli dikkat ve özeni göstermek.

Bilgi Yönetimi

 • Tüm yasal kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamak,
 • İşin normal akışı içinde resmi kurumlardan gelen her türlü bilgi ve belge taleplerine ilgilibölümlerce cevap verilmesini sağlamak,
 • Üçüncü kişilerden gelen şirket için gizli kategorisine giren bilgi taleplerini, üst yönetim onayı olmadan cevaplamamak,
 • Şirketin açıkladığı beyan  ve  sunduğu  raporların  gerçeğe  uygun  olması  için  gerekli  titizliği göstermek.

Varlık Yönetimi

 • Şirket varlıklarının korunmasına ve verimli kullanılmasına özen göstermek, çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için her türlü tedbiri almak,
 • Şirket çalışanları kendilerine zimmetli olan varlıklardan ve kullanımları sırasında kendilerinden kaynaklanan zararlardan sorumludur.

Güvenlik ve Kriz Yönetimi

 • Olası terör, doğal afet ve art niyetli girişimlere karşı şirket çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini, Depo ve idari tesislerin korunması için gerekli tedbirleri almak,
 • Terör, doğal afet vb. olması durumunda oluşturulacak acil kriz yönetimi ile ilgili gerekli kriz planlamasını yapmak, bu yolla kriz anında minimum kayıpla işin sürekliliğini sağlamak,

Gizlilik

 • Bidüşüntaşın’a ait mali ve ticari sırların, rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, personel haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket etmek, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlamak,
 • İş gereği öğrenilen bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmamak, spekülatif amaçlı (doğrudan veya dolaylı olarak) kullanmamak,
 • Çalıştıkları şirketler ve bunların müşterileri ve iş yaptığı diğer kişi ve şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanmamak, gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmamak. Önceki işverenlerine ait gizli nitelikteki bilgi ve belgeleri Bidüşüntaşın’a yada diğer çalışanlara açıklamamak ve  diğer  çalışanlardan da bu tip bilgileri açıklama hususunda talepte bulunmamak.

Hediye Almak ve Vermek

Bidüşüntaşın ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde;

 • Promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif etmemek,
 • Tedarikçilerden, , müşterilerden,    topluluk  şirketlerinden  veya  üçüncü kişilerden uygunsuz olarak algılanabilecek, hiçbir indirim ya da menfaat talep etmemek, üçüncü kişilere teklif etmemek, teklif edildiğinde kabul etmemek.
 • Bidüşüntaşın, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılayarak iş sağlığı/güvenliği iyileştirme etkinliklerini tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimser, tüm faaliyetlerinde proaktif iş güvenliği yaklaşımını kullanır
 • Bidüşüntaşın işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.
 • Çalışanlar, işyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiçbir eşya ya da maddeyi işyerinde bulundurmayacaklardır.
 • Çalışanlar; geçerli  bir  doktor  raporuna  istinaden  bulundurulanlar  hariç,  işyerinde  uyuşturucu, bağımlılık  yapıcı,  akli  veya  fiziksel  melekeleri  kısıtlayıcı  ya  da  ortadan  kaldırıcı  maddeleri bulundurmayacak, kullanmayacak, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapmayacaklardır.

SİYASİ FALİYET YASAĞI

Bidüşüntaşın, siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapmaz. Bu konularda işyerlerinin sınırları içerisinde  gösteri,  propaganda  ve  benzeri  maksatlı  faaliyetlere  izin  verilmez.  Şirket  kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlere tahsis edilemez.

İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü

Çalışanlar, şirketin tabi olduğu yasa, mevzuat veya kuralların ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu üst amirine ( yöneticisine) ya da duruma göre Etik Kurul’a yazılı olarak iletmekle yükümlüdürler.

Kişinin, işyerindeki huzuru ya da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin 3.şahıslara ifşa edilmesi kesinlikle önlenecektir.

Bildirim mekanizmasının şirket menfaati doğrultusunda olması gözetilmelidir.

Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini olumsuz etkilemeye çalışması gibi niyetlerden arınmış olması çok önemli bir husustur. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde bulunan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur.

Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak yorumlanır.

Disiplin Uygulaması

Etik Davranış Kural ihlalleri sonrasında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

Eğer bilerek yapıldığı tespit edilen bir suistimal söz konusu ise işten çıkarma(iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca) ya varan yaptırım uygulama ve gerekli görülürse kanuni işlem başlatma. Bilerek haksız menfaat sağlayan kişinin, geçmişte yaptığı faydalı işler alınan karar üzerinde kısmen veya tamamen bir af sebebi oluşturamaz.

Suistimal yoksa ya da dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan ihmal söz konusu ise olayın etkisine uygun sözlü veya yazılı uyarı verilir.

Yürütme ve Denetim

Yukarıda tanımlanan ve tüm faaliyetlerde uyulması gereken etik kuralların işleyişi Bidüşüntaşın bünyesinde oluşturulmuş Etik Kurul tarafından yönetilir. Etik Kurul ilgili faaliyetleri konusunda kişi ve/veya kişileri görevlendirebilir ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Bidüşüntaşın şirket politikalarına ilişkin uygulama ve yaptırımlar, Hizmet Sözleşmeleri, Bidüşüntaşın Personel Yönetmeliği ile ilgili tamim ve prosedürlerde belirlenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bidüşüntaşın evden eve nakliyat bidüşüntaşın ofis taşıamcılığı bidüşüntaşın eşya depolama şirketi
indirim
FIRSATI
kaçırılmayacak
%5 indirim
BDT5

Bu kampanya 2 saat süre ile geçerlidir. Kampanya kodunu ödeme adımında kupon kısmına girmeniz gerekmektedir.

×